תנאי שימוש באפליקציית נטלי 24/7

כללי

 1. חברת נטלי (החברה לשירותי רפואה דחופה בישראל) בע»מ (להלן: «נטלי ו/או החברה«), מברכת אותך על בחירתך לעשות שימוש בישומון נטלי 24/7 (להלן: «אפליקציית נטלי 24/7 ו/או «האפליקציה«).
 2. אנו מזכירים לך כי המוקד הרפואי שלנו עומד לרשותך 24/7.
 3. בהורדת האפליקציה, בשימוש בו ו/או בכניסה לכל אחד מהעמודים של האפליקציה, אתה מסכים באופן בלתי חוזר לתנאי השימוש המפורטים להלן, המהווים את הסכם השימוש בינך לבין נטלי. אנא קרא אותו בקפידה.
 4. הכותרות נועדו לצרכי נוחות בלבד – אין לעשות בהם כל שימוש לצרכי פרשנות.
 5. תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר, והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.
 6. בהזמנת והורדת האפליקציה אתה מאשר שאתה בגיר, תושב ישראל וכי אתה כשיר מבחינה משפטית להתקשר בהסכם זה ולהצטרף כמשתמש לשירות.
 7. תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בינך לבין נטלי ואין בתנאי שימוש אלו בכדי לגרוע או לשנות מכל הסכמה, הסכם ומסמך בין הצדדים.
 8. קבלת תנאי הסכם זה מהווה על ידך אישור כי חברת נטלי ומי מטעמה רשאים לעבד את נתונייך האישיים (לרבות נתונים בדבר מצב בריאותי).
 9. הנך מצהיר כי ידוע לך שהאפליקציה מעבירה מידע רפואי אישי, סודי ורגיש, המוגן על-פי חוק והמידע נשמר בשרתים של נטלי.
 10. ידוע לך, כי השירותים המקוונים שניתנים באמצעות האפליקציה אינם כוללים תמיכה טכנית כלשהי, וכי נטלי תשתדל לענות לפניותייך בעניינים טכניים שיתקבלו באמצעות פניה למוקד התמיכה של נטלי ללא כל התחייבות מצידה לעשות כן.
 11. תנאי השימוש באפליקציה או כל שירות אחר מטעם נטלי המקושר לאפליקציה עשויים להשתנות מעת לעת. תנאי השימוש הקובעים בעת השימוש באפליקציה הם תנאי השימוש העדכניים המפורסמים באותה עת. באחריותך לעקוב אחר השינויים לתנאי השימוש כפי שיהיו מעת לעת.

אפליקציית נטלי 24/7

 1. האפליקציה מאפשרת מגוון תכונות מתקדמות, שיעזרו לנטלי להעניק לך סיוע איכותי, מבלי לבזבז זמן יקר, לרבות לחיצה על  האפליקציה המקשרת שיחה ישירות למוקד נטלי בכל שעות היממה ובכל ימות השנה המאפשרת מתן סיוע מהיר ומדויק.
 2. האפליקציה מאפשרת גישה מהירה ונוחה למחלקות החברה.
 3. המידע המופיע באפליקציה נסמך על המידע הקיים והמעודכן בשרתים של נטלי שעודכן בהתאם למידע שנמסר על ידך.
 4. הנך מצהיר כי ידוע לך ששירותים מקוונים שניתנים באמצעות האפליקציה, לרבות השימוש בלחצן האפליקציה שמקשר שיחה למוקד, תלויים בשירותי תקשורת סלולריים ושרותי SMS המסופקים על-ידי צדדים שלישיים (כגון: ספקיות שירותי סלולר, שרתי אינטרנט חיצוניים, ספקי תשתיות אינטרנט, וכיו»ב), וכי יתכן שיחולו שיבושים ו/או כשל מוחלט בכל הקשור לשימוש באפליקציה מסיבות התלויות בצדדים שלישיים כאמור. במצב כזה, הנך מצהיר ומאשר, כי נטלי לא תהא אחראית כלפיך בכל הקשור בשיבושים ו/או כשל כאמור, והנך מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או עילה ו/או תביעה כנגד נטלי בהקשר עם שימוש באפליקציה.
 5. כמו כן, הנך מצהיר כי ידוע לך שחברת נטלי שירותי רפואי אינה מספקת שירותים מחוץ לגבולות מדינת ישראל ולא תספק שירות זה למנוי הנמצא בחו»ל דרך האפליקציה ובכלל.
 6. הורדת האפליקציה והשימוש בה מצריכים שיהיו ברשות המנוי מערכת הפעלה מתאימה וכן חיבור לרשת סלולרית עם יכולת גישה לאינטרנט.

הצטרפות

 1. האפליקציה מיועדת למנויי חברת נטלי בלבד. לקוחות שאינם מנויים מוזמנים לפנות למוקד נטלי בטלפון 1-700-50-50-66
 2. להתחברות לאפליקציה יש להזין את מספר תעודת הזהות ומספר הטלפון הסלולארי המעודכנים במערכות המידע של חברת נטלי. למספר זה תישלח הודעת SMS חוזרת עם קוד זיהוי אותו יש להזין באופן חד פעמי באפליקציה. ללא זיהוי מוצלח לא יהיה ניתן להתחבר לשירות.
 3. אישור תנאי השימוש או שימוש באפליקציה ישמש ראיה להסכמה להוראות ולתנאים שלהלן והתחייבות לפעול לפיהם.
 4. בכל מקרה בו המכשיר הנייד אינו מוגן בקוד או נמסר לצד שלישי, המידע חשוף לצפיית גורמים שאינם מורשים לכך. מוסכם עלייך כי במידה וישלחו לך הודעות ותזכורות באמצעות מסרונים (SMS) לטלפון נייד שלך, הרי שמסרונים אלו עשויים להכיל מידע אישי על מצבך הבריאותי ועל כן עלייך לנקוט בצעדים המתאימים כדי למנוע מצד שלישי שאינו מורשה לכך, גישה לטלפון הנייד שלך.
 5. כמו כן, במקרה של אובדן המכשיר או גניבתו קיים סיכון כי המידע ייחשף לגורמים בלתי מורשים ולשימוש פוגע במכשיר ובאפליקציה בשמך. במקרים כאלה יש לפנות ולדווח לנטלי.
 6. בעצם הורדת האפליקציה ו/או בשימוש בה, הנך מסכים ומאשר כי נתונייך האישיים יעובדו על ידי נטלי על מנת שתוכל לאפשר לך את הגישה לאפליקציה, כמו גם, לשמור רשומות והעתקים ממסמכים או כל נתון אחר אשר יימסר לנו בקשר אלייך. חברת נטלי שומרת לעצמה את הזכות להקליט את השיחות איתך ו/או מי מטעמך.
 7. הינך מאשר לנטלי לשמור ולעשות כל שימוש במידע שברשומה הרפואית או האישית שלך לצורך מילוי תפקידי החברה (ובכלל זה להעביר את המידע לגורמים רפואיים שונים כגון בתי חולים ו/או מד»א) וכן לעשות שימוש בעל אופי סטטיסטי במידע למטרות מחקר ופיתוח.
 8. המנוי מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו, לפי ראות עיניה, ובכלל זה, אך לא רק, שימוש לצרכים מסחריים, פרסומיים ו/או שיתופי פעולה עם צדדים נוספים.
 9. השימוש באפליקציה ייעשה על פי דין בתום לב ובדרך מקובלת.

הגבלת אחריות

 1. נטלי אינה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, העשוי להיגרם למנוי או מי מטעמו כתוצאה מהשימוש באפליקציה או מאי יכולת לעשות בה שימוש מכל סיבה שהיא.
 2. נטלי אינה אחראית בשום דרך לתוצאות וההשפעות שעשויות להיות (אם בכלל), ליישומים אחרים, העשויים להיות מותקנים בטלפון הנייד של המנוי.
 3. ידוע לי, כי בעת הכניסה לשירותים המקוונים נדרשת תשומת לב מיוחדת לכך שהמידע המופיע על-גבי המסך באפליקציה עלול להיחשף לעיני הסובבים, ובכלל זה בני משפחה ו/או לכל מי שמצוי בקרבתי בעת הכניסה אליה והעיון במידע המופיע בה, וכי עלי האחריות למנוע מכל גורם שאינו מורשה מלצפות במידע זה.
 4. ידוע לי ואני מסכים, כי ככל שאעלה בעצמי לאפליקציה מידע ו/או מסמכים, העלאה כאמור תעשה מיוזמתי ועל אחריותי בלבד, ונטלי לא תישא באחריות כלשהי בגין העלאה כאמור ובגין האמור במידע ו/או במסמכים שיועלו.
 5. ידוע לי, כי ככל שקיימים בידי נתונים נוספים על הנתונים המופיעים באפליקציה ו/או ככל שאגלה טעויות במידע המתייחס אלי המופיע באפליקציה, חלה עלי האחריות ליידע את הגורמים הרלוונטיים בנטלי, על מנת שהמידע בשרתים של נטלי הנוגע אלי יהיה מלא שלם ומדויק ככל הניתן.
 6. ידוע לי, כי כל המידע המצוי באפליקציה מתבסס על הנתונים שסופקו על ידי.

קניין רוחני

 1. רישיון השימוש המוענק למנוי לגבי האפליקציה הינו מוגבל, בלתי ניתן להעברה והינו בלעדי. הוא מוגבל לשימושך האישי והבלתי מסחרי.
 2. מוסכם עליי לא לשכפל, להעביר, לחלק, למכור, לפרסם או להפיץ את המידע שבבעלות החברה או שהושג על ידך באמצעות האפליקציה, לכל אדם אחר.
 3. מוסכם עליי כי מלוא זכויות היוצרים, הקניין הרוחני וכל זכות אחרת בעיצוב האפליקציה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באיזו מהן — הינן של נטלי בלבד.
 4. המנוי מאשר ומצהיר, כי ידוע לו שאין לעשות כל שימוש בסימני מסחר המופיעים ו/או העשויים להופיע באפליקציה, לרבות סימני מסחר של נטלי השייכים לה ולה בלבד.

הפסקת השימוש

 1. החברה תהיה רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדית, להפסיק את השימוש באפליקציה (כולו או חלקו). ההורדה והשימוש הינם ללא חיוב.
 2. מנוי אשר החליט לעזוב את שירותי החברה לא יוכל לקבל שירות וגישתו לאפליקציה תחסם, המקרה כזה רצוי להסיר את האפליקציה ממכשיר הטלפון.

מידע והודעות

 1. מעת לעת נטלי עשויה לשלוח למנוי באמצעות האפליקציה מידע בנושאים כלליים הקשורים לנטלי, או לכל חברת בת אחרת, רפואה, בריאות וכן קישור לאתרים קשורים אחרים. הודעות אלה אינם מהוות מידע רפואי ובריאותי והם נועדו לקבלת מידע וידע כללי בלבד ואין להסתמך עליהן כתחליף לאבחון או לטיפול רפואי ספציפי.
Logo Natali Health Care Services

Healthcare Solutions

Please fill out the following contact form

Company headquarters:

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время
набирать номер: 1-700-50-12-12

Присоединение к Натали Сервисес

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Оставьте свои данные, и представитель Natali свяжется с вами в ближайшее время

Эти обращения не предназначены для экстренных случаев / просьбы о медицинской помощи

Natali заботится о вашей медицинской безопасности на всех этапах жизни

Пакеты и основные услуги

Пакет кардиоуслуг

Медицинский центр: круглосуточная связь с медицинским центром Natali
SIM-карта: сотовое устройство ЭКГ, в реальном времени передающее данные в медицинский центр Natali
Автомобили интенсивной терапии Natali: оснащенные самым современным медицинским оборудованием в мире и укомплектованы бригадами из трех человек (включая врача)

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

Пакет услуг для людей пожилого возраста

Телефонная кнопка бедствия, работающая по технологии DECT, включая новейшую разработку - водостойкую мобильную кнопку
Посещение врача Natali на дому 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Телефонная консультация по медицинским вопросам
Возврат расходов на на эвакуацию в машине скорой помощи после реализации прав в больничных кассах
Патруль безопасности

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

Семейный абонемент

Медицинский центр: связь 24/7 с медицинским центром Natali
Посещение врача Natali на дому 24 часа в сутки 7 дней в неделю
Телефонная консультация по медицинским вопросам

Особая цена для тех, кто оставил свои данные на нашем сайте:

*Для семей до 5 человек (дополнительные 6 шекелей в месяц на каждого дополнительного члена семьи)
*Минимальный возраст 6 лет, максимальный возраст 55

מבצעים מובילים ושירותים חדשים

נטלי דואגת לבטחון הרפואי שלכם בכל שלבי החיים

Перейти к содержимому